Magger IT Handelsbetingelser

§1 Generelle oplysninger

Ydelserne på MaggerIT.dk udbydes af Magger IT Solutions I/S. Disse betingelser vil altid være tilgængelige på www.maggerit.dk/handelsbetingelser
Disse handelsbetingelser er glædende pr. 1 oktober 2016 for følgende virksomhed:

Juridisk navn: Magger IT Solutions
Organisationsform: I/S
CVR. nr.: 35787526
Adresse: Møllevangs Allé 142, 8200 Aarhus N
E-mailadresse: kontakt@maggerit.dk
Telefonnummer: +45 40 36 66 86
Etableringsår: 2014


§2 Grundlæggende betingelser
Vi har i det følgende formuleret vores handelsbetingelser, således der er klare linjer i handel mellem Magger IT Solutions (herefter ’leverandøren’) og kunden. Samtidig er disse handelsbetingelser formuleret for at fastlægge ansvar og handleplaner samt afklare disse, ved eventuelle samarbejdsammenbrud.

Vi ønsker altid at være en god samarbejdspartner og finder det vigtigt, at du som kunde er klar over, hvad du går ind til, når du handler med os. 


§2.1 Tilbud og aftale
Tilbud er bindende for leverandøren i 30 dage fra tilbudsgivning, hvis ikke andet er oplyst.

Aftale er først endelige indgået når virksomheden modtager skriftlig accept af tilbud eller accept via e-mail.

Tilbuddet er betinget af:

Såfremt dette ikke er tilfældet, kan leverandøren vælge enten at annullere aftalen uden, at kunden har krav på erstatning eller bod eller vælge at udføre opgaven med de ændringer der kræves samt kræve betaling for disse ændringer som ekstraarbejde.

I tilbuddet er alene indeholdt ydelser, der udtrykkeligt er nævnt i tilbuddet.


§2.2 Møder og transport
Medmindre andet er aftalt, afholdes alle møder på vores kontor på ovenstående adresse eller over Skype.

Skulle et møde finde sted hos jer, og i er lokaliseret mere end 10 km uden om Aarhus, fakturerer vi for transport, medmindre mødets sted på forhånd er aftalt som en del af projektet.

Hvis du aflyser et møde med os med mindre end 24 timers varsel, fakturerer vi det med 50% af den aftalte timepris for projektet.


§2.3 Kommunikation
Vi er som udgangspunkt altid til at få fat på, enten via mail eller telefon, og vender som regel altid tilbage inden for én arbejdsdag. Vi besvarer som udgangspunkt ikke telefonen uden for vores normale åbningstid fra 9-16, mandag til fredag. Du er dog altid velkommen til at ringe og ligge en besked.

Ved akutte tilfælde, hvor der er brug for vores assistance, kan du sende en SMS til vores hovedtelefon. Vi vender herefter tilbage så hurtigt som muligt.


§2.4 Uenigheder
Generelt er vi overbeviste om, at vi kan løse problemer og uenigheder gennem dialog. Hvis en uenighed, herunder uenigheder omkring aftalens eksistens eller gyldighed, ikke kan løses i mindelighed skal den anlægges ved Retten i Aarhus.


§3 Betaling og priser
Du kan hos Magger IT Solutions betale gennem bankoverførsel. Ydelsen leveres først når vi har modtaget din betaling. Betalinger gennem fakturaer er gebyrfrie.

Ved timebetalt arbejde fakturerer vi pr. påbegyndt halvtime, med mindre andet er aftalt.

Betaling skal ske senest 8 dage fra fakturadato (forfaldsdato). Virksomheden forbeholder sig ret til at fakturere a conto for allerede udført arbejde/serviceydelser efter virksomhedens ønske.

Såfremt kunden ikke efter skriftligt påkrav med 5 dages varsel har betalt leverandørens tilgodehavende, er leverandøren i sin ret til at lukke kundens abonnementer. Leverandøren kan ikke på nogen måde holdes ansvarlig for tab i forbindelse med en evt. lukning.

Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde betalinger for eventuelle modkrav, der ikke skriftligt er anerkendt af leverandøren.

Betaling er i det følgende delt op i projektpriser og fortløbende priser.


§3.1 Priser
Samtlige priser og tilbud er opgivet i DKK, og er med mindre andet er angivet eksklusive 25% dansk moms.


§3.2 Betaling i forbindelse med samlede projekter

I forbindelse med større projekter deles betalingen op i to rater. Henholdsvis 50% af beløbet ved projektets start og 50% ved projektets overlevering.

Vi begynder først projektet efter modtaget betaling af rate 1 og projektet overleveres først ved modtaget betaling af rate 2.


§3.2 Betaling i forbindelse med fortløbende projekter
Ved fortløbende projekter, eksempelvis digital marketing, SEO eller hosting sendes fakturaer efter aftale, men som udgangspunkt pr. måned. Efter aftale kan vi også fakturere pr. kvartal eller helår.


§4 Betingelser for levering
Levering finder som udgangspunkt altid sted ifølge aftale indgået herom.

§4.1 Ændringer
Vi arbejder altid fokuseret på at forstå din forretning, dit marked og dine brugere for at levere et produkt der matcher dine ønsker og din virksomhed. Vi ved dog, at der i løbet af et projekt kan opstå ændringer og nye ideer. Det er vigtigt for os, at det er tydeligt for dig, hvad vi aftaler, og du kan følge med i hvad hver ting koster – også når der sker ændringer.

Vi er derfor som udgangspunkt åbne over for ændringer i projektet inden for rimelighedens grænser. Vi giver endvidere en måneds (30 dage) gratis support efter overleveringen, hvor du kan kontakte os med alle de ændringer og tilpasninger du falder over. Leverandøren forbeholder sig dog ret til enhver tid at afvise ændringer der ikke er indenfor rimelighedens grænser eller projektets omfang.

 

Når den gratis support periode er udløbet faktureres ændringer med 500 kr. i timen pr. påbegyndte halvtime.


§4.2 Overlevering
Når projektet er færdigt, aftaler vi en dato for overlevering. Ved overlevering faktureres den sidste rate bestående af 50% af projektprisen (se ”§3 Betaling og priser”). Når vi har betalingen i hænde overleveres siden til dit domæne og til den hosting-løsning vi har aftalt.

Når vi har overleveret projektet kan du inden for 30 dage indberette eventuelle fejl og rettelser, som vi udfører uden ekstra betaling. Eventuelle fejl eller ændringer, der indberettes efter 30 dage, betragtes som et nyt projekt og vil blive rettet mod ny betaling.

Ved overlevering modtager du endvidere login oplysninger og vejledninger til hvordan du kan lave ændringer på din hjemmeside.


§4.3 forsinkelse

Overleveringstidspunktet kan fra leverandørens side udsættes som følge af forsinkelser eller forhindringer, der skyldes:

- Forhold af enhver art, som leverandøren på tidspunktet for tilbuddet ikke kunnet have forudset, eksempelvis - men ikke begrænset til - servernedbrud, forhold hos leverandørens eventuelle underleverandører herunder konkurs, udsolgte produkter, force majeure lignende forhold mv.

- Forsinkelser hos kunden i forbindelse med levering af content, afholdelse af møder eller tilkendegivelse af feedback. 

Ved sådanne forsinkelser har virksomheden ret til at forlænge leveringstiden med levering inden for en af leverandøren fastsat realistisk tidsramme.


§4.4 Fejl
Hos Magger IT Solutions forsøger vi altid at levere et produkt der er så fejlfrie som muligt. Vi kan dog ikke garantere, at vores arbejde er 100% fejlfrit. Hvis du finder en fejl, er det dit ansvar at beskrive fejlen så detaljeret, at vi kan genskabe fejlen hos os. Hvis vi ikke kan genskabe fejlen, kan vi ikke rette den. Vi kan desuden ikke stilles til ansvar for eventuelle tab eller skade, forårsaget af fejl eller mangler.

Leverandøren er ikke ansvarlig for fejl forårsaget af tredjepartssoftware eller hosting – for eksempel plugins eller fejl på en server.


§4.5 Ejerskab, ophavsret og brugsret

Ophavsretten og enhver anden ret til de af leverandøren eller dennes underleverandør på enhver måde udviklede forudgående arbejde og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører altid leverandøren med mindre andet skriftligt er aftalt. Endvidere må dette ikke på nogen måde videregives til tredjepart uden særlig godkendelse fra leverandørens side. Kunden har det fulde ansvar for tilsidesættelse af disse rettigheder, herunder overdragelse af brugsretten til 3. mand ved salg, leje, lån eller på anden måde.

Leverandøren forbeholder sig retten til at benytte det producerede som reference i forbindelse med markedsføring, samt at påføre produktionen et produktionssted. På websites vil dette være i form af et link til leverandørens hjemmeside.

Leverandøren kan til enhver tid anvende de af udviklede forudgående arbejde og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale mv. til at løse opgaver for andre kunder.

Leverandøren har intet ansvar i tilfælde af mangel på ophavsrettigheder på det af kunden evt. fremsendt materiale, der ønskes integreret designmæssigt el. lign, hvorfor dette alene på enhver måde er et ansvar for kunden.

Leverandøren forbeholder sig ret til, et vilkårligt sted på producerede hjemmesider at angive hvem der har produceret hjemmesiden med et link.


§5 Hvis du fortryder din indvilligelse i samarbejdet (Fortrydelsesret)

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler med os.

Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået. Hvis du ønsker at få ydelsen leveret, før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.

I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret. Du bevarer altså din fortrydelsesret, mens arbejdet eller leveringen står på.

Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker du efterfølgende alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling for det arbejde, der allerede er leveret.

Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives sendes til Kontakt@MaggerIT.dk. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

§5.1 Ydelser undtaget fortrydelsesretten
Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:

  1. Aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos forbrugeren, som denne på forhånd udtrykkeligt har anmodet om.
  2. Levering af tjenesteydelser i form af logi undtagen til beboelsesformål, transport af varer, biludlejningsvirksomhed, forplejning eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres.
  3. Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med kundens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret.
  4. Aftaler om varer, værdipapirer eller tjenesteydelser, hvis prisen afhænger af udsving på kapitalmarkedet, som leverandøren ikke har nogen indflydelse på, og som kan forekomme i fortrydelsesperioden.


§5.2 Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling, for det arbejde, der allerede er leveret.

Vi refunderer beløbet til dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

 

§ 6 Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse
Tilknyttet virksomhed


Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres hos leverandøren og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Disse oplysninger kan læses i vores Cookiepolitik

Ejerne og enkelte medarbejderne hos leverandøren har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til www.maggerit.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos leverandøren har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til Magger IT Solutions via e-mail kontakt@maggerit.dk.


§ 7 Fortrolighed
Dig som kunde og leverandøren skal i forbindelse med projektets gennemførelse såvel som efterfølgende udvise fuld diskretion og har tavshedspligt omkring alle fortrolige oplysninger, som erhverves om den anden part i forbindelse med samarbejdet, ligesom enhver af parterne ikke har adgang til at benytte den anden parts erhvervshemmeligheder og fortrolige oplysninger, som parten har fået kendskab til.

Tilbud og aftale må ikke videregives eller vises til 3. part uden skriftlig accept af leverandøren.


§ 8 Ændringer i handelsbetingelser
Leverandøren forbeholder sig ret til en hver tid, at ændre indholdet af handelsbetingelserne uden forudgående varsel.